Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt MŠMT a Grant

Digitalizujeme školu realizace investice NPO

Prezentace projektu III.

 

Prezentace II.

 

Prezentace projektu  

 

informace o projektu

    

Mateřská škola Pastelka se zapojila ve školním roce 2019/20202020/2021

Název projektu: MŠ Pastelka 63 Roudnice nad Labem

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012489

Zahájení realizace projektu:01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu:31. 08. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 499 146,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0012489-01

 

Projekt je zaměřen na tuto oblast: personální podpora

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole.

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

    

Mateřská škola Pastelka se zapojila ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 MŠMT po dobu 2 let. 

Název projektu: MŠ Pastelka 22 Roudnice nad Labem
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004353
Zahájení realizace projektu:01. 03. 2017
Ukončení realizace projektu:28. 02. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory:371 384 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
 
Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů zaměřená na pecifiku práce pedagoga s dvouletými dětmia prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.
 
Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
           
Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.
 
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.
 
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
 

 

 

 

 

2015 - 2016

 

Naše mateřská škola se zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v školím vzdělávání

MŠMT a požádala o grant.

V lednu 2015 byl náš Projekt "Krůček po krůčku do světa kráčím, s hláskou a slovíčkem rodičům stačím" schválen a podpořen.

Logopedická prevence

Fonematický sluch - sluchová diferenciace

Logopedická cvičení ve spolupráci s rodiči

Jak správně pracovat s dítětem při nápravě řeči

Rozvoj řeči v předškolním věku

 

 

3. Podrobný popis projektu
Název projektu
      Krůček po krůčku do světa kráčím, s hláskou a slovíčkem rodičům stačím
Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna)               Záměrem projektu je podpořit logopedickou preventivní péči o děti s narušenou komunikační schopností v předškolním věku se zaměřením na společnou výchovu řeči dětí a jejich rodičů. Obsahem je nenásilně včleňovat rodiče do spolupráce při provádění logopedické prevence, vštípit jim důležitost pravidelných každodenních cvičení doma a podpořit je v jejich činnosti dostatečnou vybaveností pomůckami. Do projektu je tedy zahrnuta nejen spolupráce školy s rodinou, ale i nutnost vybavit speciální logopedickou třídu moderními logopedickými pomůckami.
3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb
Cílem projektu:
-     ve zvýšené míře zapojit rodiče do spolupráce při výchově řeči jejich dětí (Rádi bychom, aby nepodceňovali obtíže svých dětí v řečové oblasti, ale aktivně k nim přistupovali jak při domácí přípravě, tak i při společné práci rodiče – učitelka – dítě v mateřské škole.)
-     rozšířit poradenskou činnost pro rodiče dětí s rizikovým vývojem řeči (Poradenské chvilky)
-     zkvalitnit podmínky k práci ve speciální logopedické třídě a následně ve všech třídách mateřské školy pro rozvoj logopedické prevence
Zdůvodnění a analýza potřeb:
-     chceme-li přispět ke zlepšení úrovně spolupráce rodiče a dítěte, musíme zdůraznit potřebnost domácí přípravy v péči při nápravě řeči
-     proto je nutnost vybavit třídy pomůckami (novinky a modernizace) ve větší míře a umožnit ukázky práce s nimi i zapůjčení pomůcek domů (rozšířit množství v nabídce)
-     s větším počtem pomůcek můžeme zapojit více dětí
-     zkvalitnit současné podmínky školy (doplnit stávající stav novinkami, rozšířit nabídku pomůcek i pro ostatní třídy)
3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje
Mateřská škola Pastelka má jednu třídu speciální logopedickou a tři běžné třídy. Snažíme se ve spolupráci s rodiči, s veřejností i zřizovatelem o dobrou úroveň předškolního vzdělávání. Logopedickou prevenci v současné době provádějí čtyři učitelky, absolventky kurzu pro logopedické asistentky pracují každý školní rok po zářijové depistáži dětí individuální cvičení (motorická, dechová, grafomotorická, gymnastika mluvidel, správná nastavení mluvidel při fixaci vyvozených hlásek, rozšiřování slovní zásoby). Jedna učitelka pracuje ve speciální logopedické třídě se 14 dětmi v rámci třídního vzdělávacího plánu. Logopedická péče je realizována formou individuální i skupinové práce s dětmi. Díky projektu bude možné zapůjčit pomůcky pro práci při nápravě řeči i domů, zmodernizovat zhotovený logopedický koutek v každé třídě, rozšířit práci s výukovými CD pro děti a přiblížit ji rodičům.
3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat
V rámci projektu bude možno provádět tyto aktivity:
-     spolupráce s rodiči v poradenských chvilkách
o    nastavení pravidelných setkání učitelky s rodičem
o    praktické ukázky používání logopedických pomůcek
o    možnost při dostatečném vybavení zapůjčit pomůcky domů (nebo jejich kopie)
o    prohloubit spolupráci s logopedem z SPC (přednáška pro rodiče, pro pedagogy s ukázkou novinek v oblasti logopedické prevence)
o    doplnit školní knihovnu novou odbornou literaturou (možnost zapůjčení rodičům)
o    veřejná vystoupení s ukázkou činnosti dětí (pro rodiče a veřejnost)
-     vybavení učebny speciálně logopedické třídy
o    více pomůcek jednoho druhu pro zapojení více dětí do stejné aktivity
o    možnost zapůjčovat pomůcky do ostatních tříd
o    moderní vybavení výukovými CD k rozvoji a podpoře jemné motoriky jazykových cvičení, gymnastice mluvidel, zrakové a sluchové percepci, rozšíření slovní zásoby
3.4 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy – v %; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje)
Mateřská škola má kapacitu 80 dětí. Plně bude zapojeno 14 dětí ze speciální logopedické třídy a 15 dětí s individuální logopedickou péčí v logopedických koutcích a ostatní děti v komunitních kruzích.
-     práce s rodiči a dětmi v poradenských chvilkách cca 36% dětí a 57% pedagogů
-     využití nového vybavení a pomůcek 100% dětí a 100% pedagogů
3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí
Přípravná část
-     leden 2015
o    seznámení rodičů s projektem (časový rozvrh, obsah, záměr a cíl projektu)
o    objasnění a rozplánování aktivit v rámci projektu pedagogů
o    schválení harmonogramu projektu pedagogickou radou
o    konzultace s logopedem SPC (časové plánování přednášek v MŠ)
Realizační část
-     duben 2015 – květen 2015
o    vypracování měsíčního a týdenního rozvrhu logopedických aktivit (poradenské chvilky, schůze s rodiči s názornými ukázkami práce s logopedickými pomůckami, přednášky logopeda SPC)
o    nákup pomůcek a vybavení tříd
o    následná ukázka používání nových logopedických pomůcek pro pedagogy a rodiče formou přednášky
o    veřejná vystoupení dětí (ukázka společné práce dětí rodičů a pedagogů)
Závěrečná část
-     červen 2015
o    vyhodnocení činnosti – porovnání logopedické úrovně dětí s předchozím obdobím
o    vyhodnocení průběhu projektu pro následující školní rok
o    zpracování a seznámení veřejnosti s projektem (webové stránky školy, příspěvkový článek do Roudnických novin, rodičovská schůzka)
o    vyhodnocení úspěšnosti projektu, zpráva pro zřizovatele
o    uzavření projektu (účetní zpráva)
3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu
Personální zabezpečení
-     Autor projektu – Mgr. Dana Kasparová, ředitelka školy
o    zodpovídá za celou realizaci projektu, koordinuje průběh jednotlivých částí
o    kontroluje návaznost, časové rozvržení, finanční efektivnost, správnost a úplnost administrativních údajů
-     Realizační tým – celý kolektiv pedagogů
-     Externí speciální pedagog – logoped SPC Litoměřice, Mgr. Gabriela Encová
Materiální zabezpečení
-     vybavení třídy bude pořízeno v rámci projektu (větší část využita ze stávajícího inventáře MŠ)
-     každá třída je vybavena vlastním PC, přístupným všem dětem
-     logopedické pomůcky a odborná a dětská literatura budou pořízeny v rámci projektu
-     drobný materiál spotřebního charakteru pořízen v rámci projektu a část využit z vlastních zdrojů (papír, laminátor, náplně do kopírky, psací potřeby)
-     výuková CD pro rozvoj rozumových a řečových schopností dětí pořízen v rámci projektu
-     fotoaparát, počítače a tiskárnu zajistí škola z vlastních zdrojů
Mechanismy průběžné kontroly
-     kontrola zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů (1xměsíčně)
-     kontrola písemných záznamů o stavu mluvidel dětí (1xměsíčně)
-     kontrola vedení záznamů v třídních knihách (1xměsíčně)
-     kontrola zpracovávání záznamů do TVP (evaulace prováděna 1xtýdně)
-     hospitace se zaměřením na podporu řečového vývoje dětí v běžných třídách
3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu
Výsledné výstupy:
-     zvýšený počet aktivně spolupracujících rodičů
-     narůstající počet poradenských chvil (společná práce pedagog, rodič a dítě)
-     efektivnější domácí příprava pro řečocý vývoj dítěte
-     zkvalitnění práce pedagogů ve všech třídách (mnoho pomůcek si učitelky vyráběly samy)
-     možnost obměňovat pomůcky (větší zaujetí dětí-posun ve vývoji řeči)
-     zlepšení v rozumových, řečových i v neposlední řadě pohybových schopností dětí (rozšíření slovní zásoby, práce s mluvidly, grafomotorické dovednosti)
3.8 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu
Prezentace projektu:
-     seznámení s projektem v rámci školy formou ústní (pedagogická rada, rodičovská schůzka, rozhovory s rodiči,
konzultace s logopedem SPC)
-     seznámení s projektem písemnou formou ve škole (využití nástěnek, webových stránek školy)
pro veřejnost (webové stránky školy a města, články v Roudnických novinách, veřejná vystoupení dětí v městských organizacích a na akcích pořádaných městem)
3.9 Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby
Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva.
Celkem 55 000,- Kč
Z toho: dotace od ministerstva 40 000,- Kč
              vlastní vklad činí 15 000,- Kč
Ostatní běžné výdaje:
Vybavení učebny speciální logopedické třídy
-     výuková skříňka uzamykatelná 2 ks á 5 000,- Kč   celkem 10 000,-Kč
-     logopedické didaktické pomůcky
o    obrazový materiál s rámečky pro 14 dětí celkem 10 000,-Kč
o    pracovní sešity pro práci ve třídách i doma            5 000,-Kč
o    didaktické pomůcky (razítka, navlíkačky, kartičky s emocemi, puzzle, manipulační stavebnice,
maňásky s emocemi, didaktické hry pro rozvoj smyslů, řeči, grafomotoriky, emocí, manipulační schopnosti, zručnosti, tvořivosti, labyrinty aj.)   10 000,-Kč
o    metodický materiál (odborná literatura, metodické listy pro pedagoga a rodiče, kancelářský papír,
náplně do kopírky, dětská literatura)                      8 000,-Kč
o    výuková CD (Brepta, Chytré dítě-Naslouchej a hrej si, Méďa a obrázky)
                                                                            12 000,-Kč
3.10 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů
Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
 
3.11. Odpovědný řešitel projektu (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe)
Mgr. Dana Kasparová, ředitelka školy –  logopedická asistentka, vyučuji ve speciální logopedické třídě