Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečná Pastelka

 Bezpečná Pastelka

  Hlavní záměry a očekávané výstupy

 Dosáhnout základního pochopení, co je zdraví, a jeho možné poškození úrazem. Upozornit a vysvětlit nejčastější (riziková) chování, která mohou způsobit úrazy. Získat základy bezpečného chování a jednání.

Dílčí záměry:

1. Hodnotit své chování

2. Odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého

3. Vědět, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla

4. Vědět o nutnosti přizpůsobit své chování v době nemoci, po úrazu a při ošetření

5. Znát dohodnutá pravidla chování ve skupině

6. Respektovat dohodnutá pravidla chování v mateřské škole

7. Postarat se o sebe a o druhé podle svých sil

8. Vědět, že je více možností řešení konfliktů

9. Znát pravidla chování v různém prostředí

10. Vědět o nutnosti udržování svého těla ve zdraví

11. Odhadovat rizika ohrožující jeho bezpečnost

12. Znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu

13. Zvažovat situaci z hlediska bezpečí

14. Rozlišit činnosti, které může dělat dítě samo, a které mohou vykonávat jen dospělí

 

Očekávané výstupy podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období, které se přímo dotýkají prevence úrazů dětí:

1. Vnímá, že se člověk může zranit

2. Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví

3. Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat

4. Chápe, že když je člověk nemocen, popř. má úraz, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu

5. Odhaduje rizika ohrožující jeho bezpečnost

6. V běžných životních situacích předvídá možnost úrazu a jeho následky

7. Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi

8. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat ani ohrožovat druhého, dbá pravidel soužití

Ukazatele dosaženého vzdělání (podle nich poznáme, že dané  očekávané výstupy jsou u dítěte naplňovány)

1. Ví o existenci látek poškozujících zdraví

2. Nesbírá pohozené injekční stříkačky

3. Při nálezu nebezpečných předmětů na ně upozorňuje dospělého

4. Ví, že nemá trhat a jíst jemu neznámé plody

5. Dovede se řídit signály semaforu

6. Umí pojmenovat dopravní bezpečnostní rizika v blízkém okolí školy a domova

7. Umí přecházet přes silnici (přechod, rozhlédnutí...)

8. Zná některé dopravní značky

9. Umí říct, s kým je bezpečné navázat kontakt a s kým ne

10. Ví, jaké nebezpečí může přinést navazování kontaktů s neznámými lidmi i včetně kyberprostoru

11. Ví, že věci nabízené neznámými lidmi v neznámém prostředí musí odmítnout

12. Dovede si říci o pomoc

13. Zdolává překážky podle svých schopností a sil (každý leze jen tam, kam umí)

14. Dodržuje dohodnutá pravidla chování a bezpečnosti

15. Dodržuje pravidla chování na dopravním hřišti

16. Dodržuje správné postupy při manipulaci s předměty, kterými se může poranit (např. nůž, nůžky...)

17. Ví, že nesmí jezdit na kole po silnici samostatně

18. Je zvyklé klást otázky, když něco neví, a dožadovat se odpovědí

19. Umí „přečíst“ piktogramy

20. Ví, kdy se chová správně a kdy špatně

21. Nedělá činnost, která přísluší jen dospělým

22. Upozorňuje ostatní na porušování pravidel

23. Umí odpustit

24. Zastane se slabšího

25. Dovede si poradit při řešení konfliktu

26. Řeší konflikt v mezích dohodnutých pravidel

27. Dokáže pojmenovat pravidlo, které bylo porušeno

28. Podílí se na vytváření pravidel chování ve skupině

29. Umí říct, co se mu na chování druhých nelíbí

30. V rizikových situacích dokáže říci ne, uniknout, svěřit se

31. Má přehled o prostředí třídy (umístění a účel místnosti)

32. Vyzná se v budově mateřské školy

33. Hračky ukládá na určená místa

34. Dodržuje pravidla chování na školní zahradě

35. Umí se v rámci pravidel volně pohybovat po budově mateřské školy

36. Dodržuje dohodnutá pravidla – např. počká, až na něj přijde řada, neomezuje svým chováním druhé, nechává domluvit, neubližuje, neničí...

37. Zná svoji adresu

38. Dokáže odpovídat na otázky typu „co se stane, když...“

39. V různých situacích nabízí (vymýšlí) více řešení, diskutuje o nich

40. Ví, kde a čím může svým chováním ohrozit zdraví nebo bezpečnost svou i druhých (např. skákání ze schodů, přebíhání přes silnici, hry na chodníku, zacházení s nůžkami, s nářadím)

41. Ví, jak se ošetřuje drobný úraz

42. Ví, že se dá předcházet úrazu

43. Ví, které důležité smyslové orgány máme, a ví, jak je chránit před poškozením

44. Sděluje zkušenosti s úrazem slovně, hrou, výtvarnou činností...

45. Pokouší se popsat druh bolesti

46. Dovede lokalizovat místo bolesti a pojmenovat základní části těla

47. Dovede hrát bohaté námětové hry na téma úraz a jeho léčení, ošetření

48. Dovede předat jiným (kamarádům, rodičům, učitelce...) své poznatky a zkušenosti z oblasti protiúrazové prevence (tj. jak se chovat, aby se úraz nestal, vědět, co udělat, když už se úraz stane)

49. Vypráví o zkušenostech s nemocí, úrazem

50. Hraje námětové hry na lékaře, na sanitku, na nemocnici...

51. Nezesměšňuje své tělo ani tělo druhých (např. při úrazu nebo po úrazu)

52. Dokáže přijmout důsledky svého chování

 

 

I. Podzimní období

Název tematické části: Prevence úrazů

Seznamujeme se s bezpečným chováním v podzimním období

Situace: Nástup do školky znamená pro dítě zátěž, seznamuje se s novým neznámým prostředím a sociální skupinou. Učí se nová pravidla bezpečnosti

Náměty:

1.1. Úvodní vstup − základní pojmy zdraví, štěstí, radost, úraz, opatrnost

 • poškození zdraví úrazem
 • jak může k úrazu dojít, následky úrazů
 • opatrnost – předcházení úrazům a konfliktům
 • pohyb mimo domov
 • cesta do školy
 • na dětských hřištích
 • volná příroda a okolí
 • agresivní chování

1.2. Cesta do školy − nebezpečná místa a situace při cestě do školy i jinam

 • nebezpečí na silnici, ulici
 • pravidla bezpečného chování chodce, cyklisty
 • bezpečnost při používání MHD, jiných prostředků HD
 • jaký úraz se může přihodit

1.3. Škola a školní prostředí − zásady, pravidla bezpečného chování v mateřské škole

 • šatna, třída, chodba, schodiště, tělocvična, umývárna, školní zahrada, apod.
 • možné příčiny úrazů: hyperaktivita, běhání, konflikty, strkání, ubližování, předbíhání apod.
 • jaký úraz se může přihodit

1.4. Domácí prostředí a úrazy − možnosti úrazů v domácím prostředí a jeho okolí

 • možná nebezpečí: kuchyně, pokoj, koupelna, schodiště, balkon apod.
 • elektrické spotřebiče, plynové lokální topení
 • náčiní, pomůcky, nástroje, nářadí, které mohou způsobit úraz
 • nebezpečí dílny, garáže, kůlny
 • kontakt s nebezpečnými látkami a přípravky /lékárničky, chemické prostředky, cigarety, alkohol.../
 • vdechnutí cizího tělesa, dušení
 • škrcení
 • charakteristické úrazy: popálení, pořezání, opaření, pády, otravy, úrazy, el. proudem

1.5. Nebezpečí od zvířat − chování při setkání se zvířaty

 • neznámý pes (hlazení a krmení...)
 • pes – košík, vodítko, venčení psa a jízda na kole
 • ztráta plachosti volně žijících zvířat (vzteklina)
 • nebezpečí krmení zvířat (zoo)
 • charakteristické úrazy: pokousání. potrhání, ukousnutí částí tkáně

 

Činnosti:

Prohlížení časopisů – vystřihování obrázků zdravých a spokojených dětí, vyhledávání obrázků rizikových činností, her, aktivit, které mohou být příčinou úrazu, mohou být z různých činností dětí, doma, na ulici, na hřišti, při hrách apod., obrázky dětí po úrazu, informace ze sdělovacích prostředků, námětová hra na lékaře, beseda s lékařem, zdravotní sestrou – praktická ukázka ošetřování různých částí těla – hlava, oko, ucho, brada...pohyb dětí ve třídě s částečným omezením – fiktivní zranění – oko, ucho, ruka, noha...hry tvořivé dramatiky, společenská hra Dávej bacha, aneb bezpečný start do života, CD Děti a hry, Děti v dopravním provozu, omalovánky a pracovní listy s problematikou předcházení úrazů apod. pracovní list – Označení vlastního úrazu, Jak a kdo pomáhá při úrazu Diskusní kruh – řešení otázek (viz výše)

Komunitní kruh – „Měl jsem již nějaký úraz  Jak se mi stal? Dalo se mu předejít? Jaké mám zkušenosti z návštěvy ordinace lékaře?“

Poslech příběhu: Na výletě (Děti a hry, str. 20) – zodpovězení závěrečné otázky, domýšlení situace „co by se stalo, kdyby...“

Vyvození jednoduchého závěru:

Každý člověk je zodpovědný za své zdraví, a proto se o ně musí starat, děti se musí naučit

přemýšlet o svých rozhodnutích a jednání, jestli jsou správná, aby neohrožovala jeho zdraví ani zdraví ostatních.

Seznámení s říkankou:

150 hasiči – oheň jenom zasyčí, 155 – doktor jede hned, kdo 158 zavolá – policii přivolá.

Stanovení pravidel soužití v MŠ společně s dětmi, vytvoření jejich grafického znázornění, vyžadovat jejich důsledné dodržování.

Pozorná prohlídka zejména dětských hřišť MŠ – zmapování míst, která mohou být riziková pro vznik úrazů – vysvětlit si proč.

 

 

II. Zimní období

Název tematické části: Seznamujeme se s bezpečným chováním v zimním období

Popis situace:  Zimní období nabízí dětem spoustu zimních radovánek. Změna počasí však s sebou přináší i zvýšené riziko úrazů při pohybu na namrzlých komunikacích a také při sportování. Vánoční svátky i silvestrovské oslavy příchodu nového roku zase skýtají nebezpečí v podobě hořících svíček, prskavek a zábavní pyrotechniky. Děti obdivují jejich výsledné efekty a vůbec si neuvědomují, jak pro ně mohou být nebezpečné z hlediska úrazů, v případě neodborné manipulace.

Náměty:

2.1. Nebezpečí v zimě

 • vliv zimního počasí a klimatických podmínek na vznik úrazů chodců, dětí, dospělých, sportujících a ostatních lidí
 • sníh, sněhová pokrývka, náledí, námraza, sněžení, sněhová vánice, mlha apod.
 • nízká teplota – podchlazení, vyčerpání
 • výlety v zimě – sněhová pole, laviny atd.
 • přivolání pomoci (charakteristické úrazy – omrzliny, zlomeniny končetin...)

2.2. Zimní sporty a úrazy − výběr a volba místa pro zimní sportování (aktivity)

 • místa nebezpečná, nevhodná, riziková
 • zásady bezpečné jízdy na lyžích, saních, bobech apod.
  • ochranné pomůcky, přilba, oblečení
 • ledové plochy a jejich nebezpečí, bruslení(charakteristické úrazy – zlomeniny, vykloubeniny, úrazy hlavy, páteře, řezná poranění způsobená bruslí)

2.3. Nebezpečí při oslavách a svátcích

 • zábavná pyrotechnika a úrazy
 • kdo může používat a kde
 • bezpečnostní pravidla
 • nebezpečné „pokusnictví“ dětí a dospělých (charakteristické úrazy – popálení, ztrátová poranění a poškození rukou, zraku apod.)

 

Činnosti:

Komunitní kruh: který zimní sport mám nejraději a proč? Domýšlení určitých rizikových situací:„Co se může stát když... budou děti bruslit na málo zamrzlém rybníku, řece...?“„Co musím udělat, aby se mi nic nestalo, když... půjdu bruslit na kluziště... půjdu sáňkovat? “ Modelové situace „Co udělám?“Uviděl jsem zraněného kamaráda při bruslení, sáňkování. Kopec na bobování končí u silnice (potoka, zábradlí...) můžu sjíždět? „Co musím udělat, aby se mi nic nestalo, když... budu koulovat s kamarády... se budu sáňkovat? “ Mohou být nebezpečné zapálené svíčky a prskavky? Proč? Proč nemohu vypít všechno, co se nabízí při oslavách?

Zimní olympiáda, cvičení v tělocvičně, výtvarné ztvárnění zimy a zimních sportů, nácvik písní o zimě, aj. Kreslení, malování ohňostroje, vánočního stromku se svíčkami, pozorování hořící svíčky a prskavky pod dohledem dospělé osoby.

Vyvození jednoduchého závěru:

Pro sportování si vybíráme bezpečné místo, používáme bezpečnostní ochranné pomůcky, nepřeceňujeme své síly a schopnosti, chováme se pozorně a ohleduplně k jiným. Nehrajeme si se zápalkami, zábavní pyrotechnikou, a pokud ji najdeme venku, nesaháme na ni.

 

 

III. Jarní období

Název tematické části: Seznamujeme se s bezpečným chováním v jarním období

Popis situace: Hezké jarní počasí láká děti ke hrám a sportování při pobytu venku. Jízda na kole, tříkolce, koloběžce... patří k jejich oblíbeným činnostem. Ne vždy však jezdí opatrně a ohleduplně. Některé z nich nosí ochrannou přilbu, jiné to občas považují za zbytečné. Pokud se ocitnou bez přímého dohledu dospělých, často se snaží prozkoumat nejbližší okolí, které

se jim zdá mnohem zajímavější než bezpečné, známé hřiště. Dětské zaujetí pro hru, psychická nevyzrálost, malé zkušenosti i vliv nevhodných filmů a počítačových her nedovolí

dětem správně odhadnout nebezpečné situace při hrách (vzájemné napadání, šermování s ostrými předměty, házení kameny... hry s míčem u silnice apod.) V tomto období děti také častěji jezdí s rodiči na výlety, a to nejen autem, ale i vlakem a autobusem.

 

Náměty:

3.1. Bezpečná jízda

 • jízda v bezpečném prostředí a zásady bezpečné jízdy (kolo, koloběžka,odrážela, kolečkové brusle)
 • co je bezpečné prostředí
 • kdo může na silnici a za jakých podmínek
 • správné vybavení kola, jeho kontrola a údržba
 • základní dopravní značky, značení a pravidla
 • zásady bezpečné jízdy
 • používání věku odpovídajících bezpečnostních ochranných pomůcek a vybavení

Nebezpečné situace v dopravě a na silnici (charakteristické úrazy – zlomeniny, vykloubeniny, úrazy hlavy, tržné rány otřes mozku apod.).

3.2. Hry a zábavy

 • nebezpečné herní činnosti, nevhodná místa a aktivity
 • nebezpečí při střelbě lukem, kuší, vzduchovkou, vzduchové pistolky... nehrát si se zbraněmi, nemířit na nikoho.
 • nechlubit se, nebrat do ruky sečné, bodné, střelné zbraně dospělých (sbírky, rekvizity).
 • nebezpečná a nevhodná místa
 • skládky, stavby, konstrukce, sloupy, stožáry, výkopy, transformační stanice atd.
 • nebezpečné lezení do výšek.(charakteristické úrazy – poranění očí, zlomeniny, poranění hlavy, páteře apod.).

3.3. Cestování

 • bezpečná jízda vlakem, autobusem, autem
 • orientace a chování na zastávce, na nádraží, na nástupišti
 • bezpečnost při nastupování, při jízdě, při vystupování
 • používání ochranných a bezpečnostních pomůcek (ochranné pásy, autosedačky...)
 • za jízdy nevyrušovat řidiče
 • dodržovat pravidla silničního provozu, nejezdit rychle
 • vynucené zastavení vozidla na frekventovaném místě (charakteristické úrazy – zhmožděniny, vykloubeniny, zlomeniny končetin, poškození krční páteře, hlavy apod.)
 •  

Činnosti:

Komunitní kruh: Na čem jezdím při pobytu venku nejraději (kolo, koloběžky, kolečkové brusle, skateboard) a co dělám pro svoji bezpečnost? Základní pravidla bezpečné jízdy na kole (vybavení kola, kontrola před jízdou, směr a způsob jízdy, dodržování pravidel, jízda ve skupině, cyklisté a chodci, ochranné pomůcky...). Poznávání dopravních značek a pravidel chování podle nich. Pracovní listy, omalovánky s dopravní tematikou. Děti mohou na kolo jen s přilbou na hlavě, na silnici jen v doprovodu dospělé osoby. Jezdit přiměřeně rychle, snaží se předvídat, co by se mohlo stát... Předvídat jiná místa, prostředí, kde hrozí nebezpečí úrazů: skládky, vrakoviště, rumiště, stavby, zchátralé a opuštěné

budovy, kolejiště, odstavené vagony, pod trolejemi, stožáry elektrického vedení, mosty, lávky, vodní nádrže, jímky, věže, ochozy, zříceniny, skály, lomy, strže. Nebezpečné je lezení na stromy, žebříky, posedy, lešení apod. Vycházka do okolí bydliště dětí– zmapování bezpečnosti prostředí pro hry dětí.Vycházka do okolí bydliště ostatních dětí ve spolupráci s rodiči dětí – zmapování bezpečnosti prostředí pro hry dětí.Komunitní kruh: Kam si chodím hrát, když mne maminka pustí ven? „Co se může stát, když... si budu hrát s míčem u silnice... budu sjíždět po skluzavce hlavou dolů... budu po druhých házet kameny...“„Co musím udělat, aby se mi nic nestalo, když... se houpu na houpačce... cvičím na průlezce, skáču na trampolíně...“Jakými dopravními prostředky jsem již cestoval? (vlak, autobus, auto, letadlo...)Jaká jsou pravidla pro bezpečnou jízdu autem? (bezpečnostní pásy, autosedačky pro děti, nerušit řidiče)Seznámení s dopravními značkami, exkurze na vlakové a autobusové nádraží, pozorování chování cestujících, jízda vlakem, autobusem, omalovánky a pracovní listy s tematikou.

 

 

IV. Letní období

Název tematické části: Seznamujeme se s bezpečným chováním v letním období

Popis situace: Léto je obdobím prázdnin a odpočinku, kdy většinu času se snažíme trávit venku ve volné přírodě. K oblíbeným činnostem patří koupání, výlety a táboření.

Ne všechna místa jsou k tomu vhodná z hlediska našeho zdraví a bezpečnosti. Důležité je rovněž nepodceňovat počasí, které v podobě bouřky, deště či silného větru může být zdrojem úrazů.

 

Náměty:

4.1. Koupání ve volné přírodě

 • řeky, potoky, rybníky, tůně, nádrže, přehrady, pod jezem, nad jezem...
 • co může být nebezpečné pro koupající
 • hloubka, rychlost proudu, šířka, dno, předměty pod hladinou
 • břehy – kamenité, hráze, jiné stavby
 • skoky do neznámé vody po hlavě, skok z nebezpečné výšky
 • přeceňování sil, předvádění se

Koupaliště

 • dodržovat pravidla a pokyny plavčíka
 • nebezpečné – skoky do mělké vody po hlavě, skoky mezi ostatní koupající
 • uklouznutí – dlaždice, rohože(charakteristické úrazy – úrazy hlavy, poškození krční páteře, vyraženídechu, tonutí)

4.2. Nástrahy počasí a příroda − nepříznivé podmínky

 • vítr, vichr, vichřice, bouře, krupobití, mlha, mraky
 • jak se dá poznat, že se „něco žene“
 • nepříznivé počasí nás zastihne kdekoli – jak se zachovat, jak se můžeme chránit – vybavení
 • (charakteristické úrazy – úrazy hlavy, povrchu těla, zlomeniny, vykloubeniny končetin)

4.3. Výlety a táboření − určitá nebezpečí jsou skoro všude, ale některá místa mohou být velmi nebezpečná

 • skály, lomy, pískovny, propasti, jeskyně, strže, sutě
 • práce s přípravou táboření (otevřený oheň...)
 • nebezpečí na vodě při jízdě lodí, člunem
 • nálezy neznámých předmětů (munice, apod.)
 • bloudění, orientace, přivolání pomoci(charakteristické úrazy – vykloubeniny, zlomeniny, řezné, sečné rány, popálení, tonutí, apod.)

 

Činnosti:

Komunitní kruh: Kde všude jsem se už koupal/a/ a co jsem dělal/a/ pro to, aby se mi nic nestalo? Proč nemám skákat do neznámé vody? Co se na koupališti nesmí a proč? Spadl mi míč do bazénu – Co udělám? Kreslení, malování k danému tématu. Pracovní listy s problematikou koupání. Jaké nepříznivé počasí nás může zastihnout ve volné přírodě v létě (silný vítr, vichřice, liják, krupobití, průtrž mračen, bouře, mlha). Zranění mohou způsobit zlomené větve, různé letící či padající předměty, padající stromy, sloupy, přetržené dráty elektrického vedení, pády, nárazy, uklouznutí, úder (zásah) blesku atd. Jak se zachováme při bouřce: nenechat se zaskočit na nevýhodném místě (hřebeny, vrcholy kopců, otevřený terén, vodní hladina), vyhledat včas bezpečný úkryt, nejlépe stavení. Nejíst žádné plody bez svolení dospělé osoby a proč? Pozor při nálezu neznámých předmětů, mohou to být náboje, munice (nedotýkat se, místo označit, oznámit na 158).