Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program školy

ŠVP naší MŠ

 

Rok s pastelkovou duhou

 

Kolik barev duha má?

Kdo je s námi spočítá?

Červený je podzim,

zima zase modrá,

zeleň sluší jaru,

                                                          žlutá pro léto je dobrá.

 

 

 

Charakteristika a cíle Integrovaného bloku Barvy podzimní pastelkové duhy
V tomto období chceme děti seznámit s novým prostředím mateřské školy i okolím, všemi prostorami, také se všemi zaměstnanci. Naším cílem je, aby děti znaly své jméno, svou značku, jména svých nových kamarádů. Budeme podporovat a posilovat
kamarádské vztahy mezi dětmi, učit se společně pravidlům soužití ve skupině, (ohleduplnosti, toleranci, spolupráci), uklízet hračky a věci na své místo.
V tomto bloku chceme dětem přiblížit změny a jevy v podzimní přírodě.
Budeme poznávat podzimní ovoce a zeleninu jako součást zdravé výživy. Poznávat smysly (barva, tvar, chuť) a rozlišovat je podle místa růstu (pole, les, zahrada) Budeme pozorovat změny v přírodě (opadávání listů, barvy přírody, vítr a déšť), přírodniny a pracovat s nimi. Osvojíme si poznatky o těle a jeho zdraví (ochrana a bezpečí, rizika, zdraví prospěšný pohyb, mytí ovoce zeleniny, vhodné oblékání).
 
Dítě a jeho tělo: 
·         Sebepojetí, uvědomování si vlastního těla
·         osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
·         rozvoj pohybových dovedností
·         rozvoj a užívání všech smyslů
·         rozvoj hrubé i jemné motoriky
Dítě a jeho psychika:
·         rozvíjení řečových schopností a kultivace projevu
·         rozvoj slovní zásoby, paměti
·         rozvoj pozornosti, fantazie
·         rozvoj matematické a prostorové představivosti
Dítě a ten druhý:
·         rozvoj komunikativních dovedností
·         rozvoj kooperativních dovedností spolupráce ve skupině
·         rozvoj empatického cítění
 Dítě a společnost:
·         rozvoj schopnosti přizpůsobit se novému prostředí
·         osvojování si základních hodnot a postojů, společenských návyků
Dítě a svět:
·         získávat povědomí o světě kolem nás o věcech a jevech v přírodě
·         rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a změnám v nich.
Očekávané výstupy: 
ü      snadnit dětem adaptaci na nové prostředí
ü      získat pozitivní vztah k prostředí mateřské školy a novým kamarádům na základě atmosféry důvěry, pocitu jistoty a bezpečí
ü      posilovat osobnost dětí
ü      rozvíjet a podporovat u dětí prosociální vlastnosti
ü      rozvíjet vyjadřovací a poznávací schopnosti, výslovnost
ü      hudební, výtvarné a pracovní dovednosti pomocí námětů z podzimní přírody
ü      získat základní poznatky o prostředí a členění mateřské školy i jejích zaměstnancích
ü      získat povědomí o typických znacích podzimu a změnách v přírodě
ü      poznat a pojmenovat jevy podzimní přírody a její produkty
ü      poznat a pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny
ü      osvojit si poznatky o lidském těle, o hodnotě lidského zdraví, jak o něj pečovat a jak ho chránit.
 
 
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Jak se duha chystala na zimu
 
V tomto bloku chceme dětem přiblížit roční období zimy s jeho charakteristickými znaky. Společně prožijeme vánoční přípravy, tradice a zvyklosti Mikulášské nadílky a vánočních svátků. Připravíme s dětmi slavnostní vánoční vystoupení pro rodiče s vánoční nadílkou v mateřské škole. Budeme společně vytvářet přání a dárky pro rodinu. Posilovat vztahy dětí mezi sebou, k sobě samým a k rodině. Seznámíme se
s některými zimními sporty, ochranou a bezpečí zdraví v souvislosti s riziky s nimi spojených. Naučíme se poznávat a pojmenovat některá volně žijící zvířata, jak a čím se živí v zimě. Budoucí prvňáčci navštíví základní školu a vyzkouší si činnosti a aktivity základního vzdělávání. Společně připravíme a oslavíme tradici Karnevalu v mateřské škole.
 
Dítě a jeho tělo:
·         zdokonalovat pohybové schopnosti a dovednosti hrubé i jemné motoriky
·         osvojování si zdravých životních návyků a postojů ve vztahu k vlastnímu tělu a jeho zdraví
·         utvářet kladný vztah ke sportování
·         rozvoj vnímání všemi smysly
Dítě a jeho psychika:
·         rozvoj schopností a dovedností vyjádřit se skrze získané dojmy, pocity a prožitky
·         rozvoj schopnosti poznat a pojmenovat jevy v zimní přírodě (vlastnosti sněhu a ledu)
·         rozvoj řečových schopností, matematických představ
·         pravolevé a časoprostorové orientace
·         schopností verbálního i neverbálního vyjadřování (výtvarné a pracovní činnosti)
·         rozvoj hudebních dovedností, přednesu a dramatizace.
Dítě a ten druhý:
·         posilování vztahu k rodině, sobě i druhým
·         rozvoj schopnosti pracovat ve skupině i samostatně
·         rozvoj dovednosti naslouchat sobě i druhým
·         spoluprožívání a sdílení zážitků s druhými
Dítě a společnost:
·         poznávání společenských akcí a oslav
·         poznávání sociokulturního prostředí
·         schopnost individuálně se projevit i přizpůsobit se společenství vrstevníků.
·         Rozvoj schopnosti spoluvytváření a dodržování určitých pravidel ve skupině
 Dítě a svět:
·         získat povědomí o přírodním a kulturním prostředí kolem nás
·         osvojit si základní poznatky o přírodním prostředí a změnách v přírodě
·         vytvořit si pozitivní vztah k prostředí, jehož jsme součástí.
 
Očekávané výstupy:
ü      posilovat pocit sounáležitosti s druhými, se světem, vztahy mezi dětmi, vztahy k rodině
ü      získat poznatky o zimním období s jeho typickými znaky
ü      získat povědomí o zimních sportech a ochraně zdraví svého i druhých
ü      osvojit si zodpovědný přístup za své zdraví
ü      poznat a pojmenovat některá volně žijící zvířata a osvojit si zodpovědný přístup k ochraně přírody
ü      posilovat vztah dětí ke všem živým tvorům v zimním období jednoduchou péčí o ně (ptačí budky)
ü      získat povědomí o lidských profesích, posilovat smysl pro povinnost a úctu k práci a úsilí druhých
ü      získat povědomí o tradicích a oslavách vánoc a karnevalu v mateřské škole, citové prožití společných oslav
ü      podporovat sebedůvěru a sebejistotu dětí ve vlastní schopnosti
 
 
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Jarní probuzení pastelkové duhy:
V tomto bloku chceme dětem přiblížit roční období jaro s jeho charakteristickými znaky, rozmanitostmi přírody a tradicí Velikonočních svátků. Naučíme se poznat a pojmenovat jarní květiny, domácí a hospodářská zvířata s jejich mláďaty a jejich užitek. Chceme v dětech posilovat pozitivní vztah k přírodě, ke zvířatům, přiblížit jim význam čistoty prostředí pro zdraví člověka. Dále chceme posilovat citový vztah k rodině, k mamince. Přiblížit dětem důležitost rodiny, funkci a vztahy mezi členy rodiny. Naučíme se poznat a pojmenovat dopravní prostředky. Získat povědomí o důležitosti zdraví a bezpečnosti každého. Získat povědomí o přivolání záchrany a pomoci v případě nebezpečí a ohrožení života.
 
Dítě a jeho tělo:
·        osvojení si poznatků k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví, ochraně a bezpečnosti
·        rozvoj smyslového vnímání a pohybových schopností
Dítě a jeho psychika:
·        rozvoj schopnosti poznat a pojmenovat, třídit, uspořádat
·        rozvoj dovednosti vnímání, naslouchání, pozornosti, paměti
·        schopnost pracovat s informacemi
Dítě a ten druhý:
·        rozvoj schopnosti aktivně se podílet na společném soužití ve třídě
·        rozvoj schopnosti chovat se autenticky a prosocionálně
Dítě a společnost:
·        získat povědomí o kulturním a společenském dění, o mezilidských morálních hodnotách
Dítě a svět:
·        rozvoj zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, živé i neživé přírodě
·        získat povědomí o sounáležitosti se světem, s přírodou
 
Očekávané výstupy:
ü      získat elementární poznatky o světě lidí a přírody
ü      osvojit si poznatky ročního období jara, jeho typické znaky
ü      schopnost vnímat úlohu barev v našem životě
ü      posilování ekologického postoje vůči živé i neživé přírodě
ü      osvojit si poznatky o domácích a hospodářských zvířatech, povědomí o významu zvířat pro citový život i obživu člověka
ü      získat povědomí o důležitosti rodiny, posilování vztahů k rodině
ü      osvojit si poznatky o dopravních prostředcích a základních pravidlech chování v silničním provozu, ochraně zdraví svého i druhých
ü      získat povědomí o záchranných systémech (hasiči, policie, záchranáři) a o přivolání pomoci v případě nebezpečí, ohrožení života svého i druhých
 
 
 
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Pohádkové léto s pastelkovou duhou
V tomto bloku chceme dětem přiblížit roční období léto s jeho charakteristickými znaky. Naučíme se poznat a pojmenovat některé typické letní jevy (bouřka, hrom, blesky, duha, stín). Poznat a pojmenovat některé letní květiny. Dále chceme dětem
přiblížit elementární poznatky o světě lidí, cizokrajných zvířat a planetě Zemi (hory, řeky, pohoří). V souvislosti s oslavami Dne dětí v mateřské škole získáme povědomí o existencí jiných národů a kultur, o významu pojmu rasová tolerance. Chceme dětem přiblížit rozdíl mezi městem a vesnicí, naučíme se poznat typické znaky těchto pojmů. Získáme povědomí o významu slova domov a budeme posilovat pozitivní vztah k místu, kde děti žijí.
Dítě a jeho tělo:
·        rozvoj a zdokonalování pohybových schopností a dovedností
·        rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
Dítě a jeho psychika:
·        posilování pozitivního vztahu k získávání nových poznatků, schopností a dovedností
·        rozvoj sebedůvěry, zdravého sebevědomí i schopnosti sebeovládání
Dítě a ten druhý:
·        rozvoj prosociálních vlastností (empatie, ohleduplnost, tolerance, respektování sebe i druhých)
·        rozvoj schopnosti umět přijmout vítězství i prohru.
Dítě a společnost:
·        získat povědomí o existenci ostatních národů a kultur.
Dítě a svět:
·        získat povědomí o vlastní sounáležitosti se světem lidí a zvířat, s živou i neživou přírodou, s planetou Zemí
 
Očekávané výstupy:
ü      uvědomění si vlastní identity
ü      získat základní poznatky o světě lidí, cizokrajných zvířat a planetě Zemi
ü      získat povědomí o ochraně přírody, o významu životního prostředí pro člověka
ü      rozvoj prosociálních vlastností, posilování sebedůvěry ve vlastní schopnosti a zdravého sebevědomí
ü      rozvoj multikulturní výchovy k dětem a lidem na celém světě, bez rozdílu barvy pleti a jiných odlišností
ü      rozvoj kooperativních dovedností a schopnosti sebeovládání
ü      schopnost využívat a zacházet s informacemi
ü      získat povědomí o sounáležitosti se světem, jehož jsem součástí
ü      vytvářet osobní předpoklady pro zdárný vstup do základní školy
 
 
 
 
Témata:  Barvy podzimní pastelkové duhy
Období: ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD
        Červená jablíčka
-         Já v mateřské škole
-         Mám pěknou zahrádku
-         Příroda čaruje
-         Barvy v přírodě
 
 
-         Máme rádi zvířata
-         Týden zvířátek
-         Vlaštovičko, leť!
-         Podzim v barvách
    
            Oranžový listopad
-   Co dělá tatínek a maminka?
-   Profese a zaměstnání
-   Pečujeme o zdraví a své tělo
-   Přijde Mikuláš
-   Čerta se nebojíme

 

 

 

Témata: Jak se duha chystala na zimu

Období:  PROSINEC, LEDEN, ÚNOR

 

Duha se těší na Vánoce

- Mikuláš a čert nesou nadílku

- Čekání na zimu (příroda, zvěř, ptáci)

- Těšíme se na Vánoce

- Vánoce a jejich zvyklosti

 

Když mrzne u pastelkové duhy

- Jsem zdravý jako rybička

- Co rádi jíme, co je zdravé

- Zimní sporty

- Symboly státu, moje vlast

 

- Radovánky na sněhu

- Malujeme na plot

- Zvířátka v zimě

- Karneval v MŠ

 

 

 

 

 

 

 

Témata:  Jarní probuzení pastelkové duhy

Období:  BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN

Duha vítá jaro

   - Malý, velký, dlouhý, krátký

   - Časové pojmy

   - Pohádkové knihy, návštěva knihovny

   - Příroda se probouzí

   - Zvířata a jejich mláďata

Velikonoce s duhou Pastelkou

   - Rodina a příbuzní

   - Svátky jara

   - Naše město a okolí (pošta, nemocnice…)

   - Poznáváme dopravu (značka, dopravní prostředky, bezpečí)

   - Kdo nás chrání? (Policie, hasiči, záchranáři)

Slavíme spolu

   - Správné chování

   - Tančíme, zpíváme všem pro radost

   - Slavnost na MŠ

   - Jedeme na výlet

   - Chráníme Zem, na které žijeme

 

 

Témata:  Pohádkové léto s pastelkovou duhou

Období:  ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN 

Duha má ráda sluníčko 

   - Svátek dětí – týden dětských radostí

   - Počasí a jeho proměny (roční období)

   - Čokoládová olympiáda

   - Rozloučení se školáky

 

Prázdninové duhové léto

   - O třech medvědech

   - O Palečkovi

   - Večerníčkové příběhy

Každá třídní učitelka  vnáší do třídního vzdělávacího plánu svojí invenci a originální nápady. Přizpůsobuje cíle a očekávané výstupy k věkové kategorii dětí ve třídě, k přáním dětí, k ročnímu období, slavným dnům a významným událostem v MŠ i ve městě. Celým školním vzdělávacím programem se prolínají tematické projekty: Jablíčkový den, štrúdlování, drakiáda, den strašidel, karneval, moudrá sova, Krtečkový týden, chytrá liška, zvídavý tučňák, pastelkový den, výprava do doby kamenné aj.

 V plném znění je možné k nahlédnutí na informační tabuli u ředitelny.

Preventivní program pro předcházení úrazů a rizikových situací

 Hlavní záměry a očekávané výstupy

 Dosáhnout základního pochopení, co je zdraví, a jeho možné poškození úrazem. Upozornit a vysvětlit nejčastější (riziková) chování, která mohou způsobit úrazy. Získat základy bezpečného chování a jednání.
 
 
 
 
               Skutečně zdravá škola
Chceme zdravější děti
Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. 
Naše vize
Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.
·