Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
 

 

 

Pro předškoláčky i ostatní děti máme nové úkoly pro šikuly! Úkoly je možné posílat na váš mail, máte li zájem kontaktujte ředitelku školy, jinak jsou opět k dispozici v sekci "Úkoly pro šikuly".

Vážení  rodiče, naše MŠ se opět potýká s oslabením kolektivu s Covid - 19, i přesto se budeme  snažit udržet  provoz mateřské školy od 3. 11. s polovinou zaměstnanců. Děkujeme za vstřícnost a pochopení z  vaší strany, že necháváte děti v MŠ po nezbytně nutnou dobu. Všichni se snažíme situaci zvládnout i se vzniklými potížemi. Fungovat budou dvě třídy a nejvíce budeme využívat pobyt venku.

Přijmeme dočasnou výpomoc do kuchyně (na DPP)

- nástup možný ihned

- pracovní doba 7 -13h

- zkušenost v oboru výhodou

- nutný zdravotní průkaz

Více informací na tel. 604270977

 

22. 10. do 8 hodin otvíráme MŠ!

 

Vážení rodiče, je mou povinností vás seznámit se současnou situací v Pastelce. U více zaměstnanců se prokázal test na Covid-19 pozitivní.  Otevřeme MŠ ve čtvrtek 22. 10. v omezeném provozu.V této těžké a nelehké době se snažíme hlavně o bezpečnost a zdraví dětí ve sníženém počtu zaměstnanců. Velice si vážíme vaší pomoci zvládnout tuto situaci bez velkých překážek. Všechny vás žádám o obezřetnost a dodržování pokynů, sledujte děti a se sebemenšími náznaky příznaků Covidu-19 kontaktovat lékaře.  Všem nám přeji mnoho zdraví. Snažíme se ze všech sil situaci zvládnout, proto

 děkujeme za pochopení. 

 

 

NOVÉ POKYNY PŘÍCHODU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

 

 • rozlučte se před MŠ
 • Ztížený vstup do MŠ (oprava silnice), zvýšená opatrnost.
 • Povídejte si s dítětem o průběhu loučení.
 • Sledujte aktuální situaci pandemie.

 

  Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Nástup do školy do 8 hodin.
 • Dítě si převezmeme před MŠ a pak vám je při odchodu předáme.

 

 

   V prostorách mateřské školy

 

 

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku a v areálu MŠ.
 • Děti  roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Zaměstnanci a každý  dospělý musí mít roušku.
 • Pro pobyt venku musíme využívat okolí školy a včetně zahrady.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou a textilním ručníkem v označeném boxu každého dítěte.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Mytí podlahových krytin minimálně 3x denně.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Minimalizujte počet hraček z domova na jednu.

 

Pokyny při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 

 • § Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • § Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte a s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem . Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 •  V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Obecné informace o provozu školy

 

Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. I Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. I Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. I Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
Dle vydaného manuálu MŠMT a MzČR k 17. 08. 2020
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
 • Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 •  V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou; v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků/studentů do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků/studentů ze školy po skončení vyučování. 
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.

 

 

 

Prohlídka MŠ Pastelky

Třída nejstarších Motýlků

img_20200507_115340.jpg

 

Třída nejmenších Sluníček

img_20200507_115133.jpg

 

img_20200507_115141.jpg

 

Třída Beruška s rozšířenou logopedickou péčí

img_20200507_115233.jpg

 

Naše šatna

img_20200507_115313.jpg

 

Tady se nám zdají krásné sny

img_20200507_120532.jpg

 

img_20200507_120438.jpg

 

Výtvarná a keramická dílna

haoz0189.jpg

 

ahie1403.jpg

 

Umývárna

img_20200507_115550.jpg

 

         

 

 

 

 

Vážení rodiče.

     S mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva

 v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA V LIBUŠINĚ ULICI

BUDE PROBÍHAT OD PONDĚLÍ  4. KVĚTNA 2020

DO PÁTKU 15. KVĚTNA 2020 podle následujících pokynů:

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE najdete na webu školy. Další získání ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE po telefonické dohodě (604270977).

2. Po vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE je možné ji doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (7grs5bk)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte lze využít schránku ve venkovních dveřích školy.

 

 3. Registrační číslo obdržíte formou SMS, e-mailem, telef.      oznámením.

Doložení řádného očkování dítěte

(pokyny o doložení na webu školy mspastelkalibusina.estranky.cz)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Úzce spolupracujeme

 

 

 

Vážení a milí rodiče, žádáme Vás o úhradu za stravné  BŘEZEN 2020 pouze bankou na účet školy 9630471/ 0100. Děkujeme. Hodně zdraví  celé vaší rodině.

 

 

 

Mimořádné opatření vydané městem Roudnice nad Labem        

 

 

 

 

 

Z ROZHODNUTÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM:

 

 

Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem

se uzavírá od 16. 3. 2020

do odvolání.

 

 

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě lze vyzvednout 16. 3. 2020 od 6 – 12 hodin a následně po telefonické domluvě

na č. 604270977

 

 

 

 

Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy PASTELKA Roudnice nad Labem, Libušina 1067

  

Proč právě PASTELKA?

 

V naší MŠ se věnujeme dětem všestranně, ale v oblasti estetické výchovy jim poskytujeme nadstandardní péči.

Rozvíjíme a podporujeme výtvarný talent nadaných dětí a snažíme se získat zájem o výtvarné vyjadřování představ i u dětí ostatních. Pracujeme s nimi klasickými i různými netradičními technikami s využitím nových materiálů. Každoročně pořádáme již tradiční výstavy dětských výtvarných prací ve vestibulu Městské knihovny v Roudnici n.L. Pracemi dětí je vyzdobena celá MŠ, ale i domovy důchodců, hala České spořitelny, LDN apod. Spolupracujeme s Galerii města. Pro důchodce vyrábějí děti různé dárky a několikrát do roka pro ně účinkují na kulturních vystoupeních.  Malby našich dětí si můžete prohlédnout i na plotě mateřské školy.

Za zmínku stojí i to, že děti z naší MŠ velmi často získávají přední místa v různých výtvarných soutěžích a jejich práce bývají reprodukovány v tisku. V suterénu mateřské školy děti využívají vlastní keramickou dílnu.